Bảng giá

Theo dõi tất cả các công việc của tiệm một cách dễ dàng.

Đơn giản hóa quản lý salon, quản lý turn và phương thức mua hàng.

Nhận công việc chỉ với một cú chạm đơn giản.

Dễ dàng liên lạc giữa Receptionist & Nail Tech

Quản lý thời gian dịch vụ hoàn hảo.

Theo dõi tiến độ dịch vụ dễ dàng bằng màn hình & hệ thống đèn LED.

Cho phép khách hàng biết chi tiết tất cả các dịch vụ của tiệm.

Cho phép khách hàng biết giá trước khi nhận dịch vụ.

Cho phép khách hàng lựa chọn dịch vụ trực tiếp theo yêu cầu.

Bổ nhiệm lập kế hoạch và quản lý.

Báo cáo thu nhập Salon & Nail techs.

Quản lý giờ dịch vụ.

Thuận tiện thanh toán và các công cụ dịch vụ giftcard.

Theo dõi tất cả các công việc của tiệm một cách dễ dàng.

Đơn giản hóa quản lý salon, quản lý turn và phương thức mua hàng.

Nhận công việc chỉ với một cú chạm đơn giản.

Dễ dàng liên lạc giữa Receptionist & Nail Tech.

Theo dõi tất cả các công việc của tiệm một cách dễ dàng.

Đơn giản hóa quản lý salon, quản lý turn và phương thức mua hàng.

Nhận công việc chỉ với một cú chạm đơn giản.

Dễ dàng liên lạc giữa Receptionist & Nail Tech.

Quản lý thời gian dịch vụ hoàn hảo.

Theo dõi tiến độ dịch vụ dễ dàng bằng màn hình & hệ thống đèn LED.

Quản lý thời gian dịch vụ hoàn hảo.

Theo dõi tiến độ dịch vụ dễ dàng bằng màn hình & hệ thống đèn LED.

Bổ nhiệm lập kế hoạch và quản lý.

Báo cáo thu nhập Salon & Nail techs.

Quản lý giờ dịch vụ.

Thuận tiện thanh toán và các công cụ dịch vụ giftcard.